Όλα τα "Άρθρα του μήνα"
Επιστροφή στην κεντρική σελίδα


ΖΩΟΓΟΝΙΚΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΝ

β. Ερμηνεία της γωνίας των 90°


Η γωνία των 90° που σχηματίζεται από τας δύο πλευράς, την κάθετον επί της οριζοντίου, ουδέποτε θα αλλάξη τον αριθμόν των μοιρών. Αυτός είναι δεδομένος βάσει της ορθής γωνίας των 90° μοιρών. Η ορθή γωνία έχει «δυνάμει» την γνώσιν του ορθού Λόγου, με την οποία κοινωνεί ο άνθρωπος, ο oποίος ως ένσαρκος πρέπει να την καλλιεργήση δια να κατανοήση την Πρόνοια, τον συνολικόν Θείον Νόμον. Το αποτέλεσμα εξαρτάται από τας επιλογάς του, αν θα υπερίσχυση η θέλησις ή η βούλησις του.

Θα πρέπει να γίνη μία σαφής διάκρισις μεταξύ δύο μεγίστων ψυχικών μεγεθών:

θελήσεως και βουλήσεως.Η Ελληνική Γλώσσα διακρίνει δύο ψυχολογικάς καταστάσεις:

α. η θέλησις είναι η σταθερά επιθυμία ενστίκτων και συναισθημάτων, που καθοδηγεί την τελικήν επιλογήν μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ενδεχομένων. Εις την περίπτωσιν της θελήσεως η απόφασις έχει ληφθή εκ των προτέρων και δεν αλλάζει από την λογικήν, η οποία ενδεχομένως αντιτίθεται εις τα ένστικτα και το συναίσθημα (λευκόν και μέλανα ίππον της μυθοπλασίας του Ηνιόχου), ενώ

β. η βούλησις είναι η λογική εξέτασις όλων των ενδεχομένων με την πρόβλεψιν των μελλοντικών επιπτώσεων, εις την οποίαν στηρίζεται η τελική απόφασις του ελλόγου όντος (ο Ηνίοχος). Η αμφιταλάντευσις είναι συνεχής προκειμένου μόνον κατόπιν της οριστικής επιλογής να σταθεροποιηθή και να εκφρασθή ως βούλησις.

Η λέξις βουλή με την αρχαίαν της σημασία, η οποία παρέμεινεν μέχρι των ημερών μας, είναι το εκλεγμένον σώμα της Πολιτείας, το λαμβάνον κατόπιν συζητήσεων τας αποφάσεις τας σχετικάς με την Νομοθεσίαν.

«Εν Αθήναις το υπό Κλεισθένους ιδρυθέν συμβούλιον των πεντακοσίων, όπερ ήτο επιτροπεία τις της εκκλησίας, έργον έχουσα την παρασκευήν σχεδίων νόμων δι αυτήν...

κ. μσν. η κατόπιν συσκέψεως ή μελέτης λήψις αποφάσεως περί τινος...

Βουλεύω... 4) ενεργ. και μ. μετ’ απαρφ., σκέπτομαι μελετώ και λαμβάνω απόφασιν να πράξω τι.

Βούλομαι... επιθυμώ λελογισμένως κατόπιν σκέψεως, ήτοι επιγνώσεως του σκοπού ή επιλογής των μέσων, την εκτέλεσιν πράξεως τινος δηλουμένης συν. δι απαρφ., κατ’ αντιδιαστολήν προς το εθέλω= συναινώ•

Αμώνν. 31 «βούλεσθαι μεν επί μόνου λεκτέον του λογικού• το δε θέλειν και επί αλόγου ζώου».


(Δ. Δημητράκου «Μέγα Λεξ. όλης της Ελλ. Γλώσσης»).

Οι πρόγονοί μας έλεγον «Βουλή Διός» (Ομηρικός Ύμνος «εις Απόλλωνα Δήλιον», 132,

«Διός νημερτέα βουλήν».

(την αλάνθαστη βουλή του Δία).

(απόδ. Δ. Π. Παπαδίτσας -Ελένη Λαδιά, εκδ. ΕΣΤΙΑ).

Σήμερον λέγεται «θέλημα θεού». Η διάκρισις του όρου οδηγεί την ανθρώπινην διάνοιαν, η οποία αναγνωρίζει την διαφοράν μεταξύ των δύο σημασιών, εις την αντίστοιχον φιλοσοφικήν διάστασιν. Η Βουλή Διός είναι η, έμφρων με γνώσιν των συνεπειών, απόφασις, ενώ το θέλημα θεού είναι η απόφασις βάσει της επιθυμίας του αλόγου και συναισθηματικού μέρους του Όντος.

Πρόνοια είναι η προ του νου κατάστασις, εκείνη που προ-νοεί. Είναι ο Θείος Νόμος συνολικώς, ο οποίος φροντίζει δι’ όλα του τα δημιουργήματα εξ ίσου με γνώμονα την Δικαιοσύνην.

«Έστιν ουν πρόνοια η μεν ανωτάτω και πρώτη του πρώτου θεού νόησις είτε και βούλησις ούσα ευεργέτις απάντων, καθ’ ην πρώτως έκαστα των θείων δια παντός άριστά τε και κάλλιστα κεκόσμηται».

(Η ανωτάτη λοιπόν και πρώτη πρόνοια, όντας νόηση και βούληση του πρώτου θεού, είναι ευεργετική για τα πάντα και σύμφωνα με αυτήν, από μιας αρχής, έχει διαταχθεί κάθε τι το θείο δια παντός με τον καλύτερο και ωραιότερο τρόπο).

(Πλούταρχος, «Ηθικά», Τόμος 15, Περί Ειμαρμένης, 572F, εκδ. ΚΑΚΤΟΣ).


Η κάθετος ευθεία, η πλευρά 3 του Ζωογονικού Τριγώνου, (ή ο Ουράνιος Μεσημβρινός ως προς το 14ον κεφ.), η οποία απεικονίζει την κάθοδον εκ των θείων κόσμων της Προνοίας, με την συνεργασίαν της οριζοντίου ευθείας, πλευράς 4, (ή ο Ουράνιος Ισημερινός), δημιουργούν την σταθεράν γωνίαν των 90° μοιρών.

Ορθός Λόγος είναι η ορθή γωνία εις την οποίαν ο άνθρωπος έχει συμμετοχήν, άλλως θα ήτο παράλογον από την Πρόνοια να ζητή ορθο-λογι-σμόν, εάν δεν υπήρχε εξ αρχής «δυνάμει» εντός του. Ορθή γωνία (90°), Ορθός Λόγος και Αρετή συνάδουν, διότι ο ορισμός της Αρετής είναι «η μεσότης μεταξύ ελλείψεως και υπερβολής». Ο αριθμός των 90° είναι το «μέσον» μεταξύ και 180°, καθώς και μεταξύ 180° και 360° του Ζωδιακού Κύκλου, του Κύκλου της Ζωής. (Η ιερά μεσότης είναι το βάθρον της ευνομουμένης πολιτείας, λέγει ο Πλάτων εις τους Νόμους, όταν ενσυνειδήτως επιλέγει τον αριθμόν 5.040).

Ως λέγει ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς (Περί Γεωμετρικών, Τ. 4, 148) περί του συμβολισμού της ορθής γωνίας: «Η ορθή γωνία συμβολίζει την αρετήν, ενώ η αμβλεία και η οξεία την αοριστία, την κακία, την ένδεια και την αμετρία».

Μεταξύ των 180 επιλογών/μοιρών μόνον μία είναι η αρίστη και αυτή είναι η μεσότης, δηλαδή η επιλογή που ανταποκρίνεται εις τας 90°. Οιαδήποτε άλλη επιλογή είναι ή ένδεια ή υπερβολή...Απεικόνισις αρετής

Σχεδιαστική αναπαράστασις της Δωρικής κιονοστοιχίας.
Η ιερά μεσότης, αι ορθαί γωνίαι
είναι το δεσπόζον χαρακτηριστικόν της Δωρικής κιονοστοιχίας.

Όλα τα "Άρθρα του μήνα"
Επιστροφή στην κεντρική σελίδα